District Uelzen - Vergoedingen in het kader van de Wet Infectiebescherming (2023)

Hieronder geven we informatie over de vergoeding van gederfde inkomsten volgens §§ 56 e.v. Infection Protection Act (IfSG).

Vergoeding vanwege een quarantainebevel op grond van de Wet Infectiebescherming

Onder bepaalde voorwaarden, zeker als er een besmetting met Sars-CoV-2 wordt vermoed, kunnen de verantwoordelijke autoriteiten burgers informerenquarantainemaatregelenopleggen. Gedurende deze tijd mag een specifiek genoemde plaats niet worden verlaten. Werknemers en hun werkgevers, maar ook zelfstandigen kunnen hierdoor inkomstenderving lijden.

In Nedersaksen compenseert het verantwoordelijke district of de onafhankelijke stad dan op basis van de Infectiebeschermingswet. De quarantaine/isolatie moet zijn bevolen via de Wet Infectiebescherming of andere wettelijke grondslagen.
Er bestaat geen recht bij arbeidsongeschiktheid (ziekteverlof) en recht op loondoorbetaling bij tijdelijke verhindering conform § 616 BGB.

Volgens artikel 56, lid 1, zin 1, IfSG, is een voorwaarde voor een vordering tot schadevergoeding dat de persoon die onderworpen of onderworpen is aan de wet als uitscheider, verdacht van infectie, vermoedelijke ziekte of als drager van ziekteverwekkers in de zin van artikel 31 Zin 2 Het is IfSG verboden in de uitoefening van hun dienstbetrekking en lijdt daardoor inkomstenderving. Hetzelfde geldt volgens zin 2 van deze bepaling voor personen die geïsoleerd zijn of zullen worden als uitscheiders, verdachten van infectie of verdachten van ziekte.

ziek ik. S. § 2 nr. 4 IfSG, d.w.z. personen die lijden aan een overdraagbare ziekte, worden niet vermeld in de lijst en hebben daarom meestal geen recht op vergoeding volgens § 56 IfSG.
Voor zieke mensen, ook degenen met een bevestigde coronabesmetting met en mogelijk zonder symptomen, de arts die u behandelt, volgens het advies van deLandelijke Vereniging van Wettelijke Zorgverzekeringsartsen vanaf 24 januari 2022een attest van arbeidsongeschiktheid.

De deelstaat Nedersaksen geeft informatie op:

https://soziales.niedersachsen.de/startseite/soziales_gesundheit/soziales_entschadigungsrecht/infektionsschutzgesetz/entschadigung_bei_verdienstausfall_durch_quarantane/informationen-zur-entschadigung-bei-verdienstausfall-nach-56-ff-infektionsschutzgesetz-ifsg-214130.html

(Video) FY 2022 Budget Request for the Centers for Disease Control and Prevention (EventID=112679)

of

https://ifsg-online.de/index.html

basis

In Nedersaksen bepaalt de vestigingsplaats van de werknemer of zelfstandige wie verantwoordelijk is. Anders wordt de federale staat die verantwoordelijk is voor de compensatie bepaald volgens § 66 lid 1 IfSG op basis van de locatie van de autoriteit die het bevel tot het verbod op activiteiten of de quarantaine/isolatie heeft uitgevaardigd. De zelfstandigen dienen de aanvraag rechtstreeks in bij het verantwoordelijke district of de verantwoordelijke stad (gezondheidsautoriteit, regelgevende instantie).

Na het einde van de Neders. Scheiding VO op 1 februari 2023 vereist geen isolatie meer en dus ook de mogelijkheid van compensatie voor gederfde inkomsten volgens §§ 56 e.v. IfSG. Dit geldt niet voor verplegend personeel van wie de gederfde inkomsten vallen onder een arbeidsverbod volgens artikel 31 IfSG. Hiervoor is het verplicht om deMeldeformulierenen een door de werkgever gecertificeerde positieve sneltest is vereist.

Gelieve hiervoor te gebruikensollicitatie- voor zover mogelijk - de landelijke gespecialiseerde procedure onder:
ifsg-online.de»» Dit versnelt de verwerking van uw aanvraag! Ook kunt u via deze specialistische procedure en onderstaande formulieren een tegemoetkoming wegens gederfde inkomsten aanvragen voor een werkverbod conform artikel 31 IfSG. Dan is alleen het deel van de pensioenverzekering niet van toepassing.

Als u niet online kunt solliciteren, kunt u hier sollicitaties in pdf-formaat vinden:

(Video) 2019 NHSN LTCF Training - Infection Surveillance in LTC

AANVRAAG Compensatie voor gederfde inkomsten door quarantaine voor werkgevers §56

AANVRAAG tot vergoeding van loonderving wegens quarantaine voor zelfstandigen §56

*** Wijziging vanaf 11 oktober 2021 ***

Besluit van de conferentie van ministers van Volksgezondheid van de deelstaten en de federale regering (GMK)
vanaf 22-09-2021:

Opschorting van uitkeringen voor niet-gevaccineerde mensen die als contactpersonen in quarantaine moesten

Minister van Volksgezondheid Daniela Behrens over de stopzetting van compensatiebetalingen voor niet-gevaccineerde mensen:

"Nedersaksen staat volledig achter het besluit van de GMK van vandaag. We stoppen daarom met het betalen van een vergoeding conform artikel 56 van de Wet Infectiebescherming voor niet-gevaccineerde personen die op 11 oktober 2021 als contactpersoon in quarantaine zijn geplaatst. Uiterlijk op deze datum hadden alle mensen in de werkende leeftijd in Nedersaksen de mogelijkheid om gevaccineerd te worden en zo een quarantainebevel van de gezondheidsafdeling te vermijden. Het stopzetten van schadevergoedingen is dus ook wettelijk verplicht. Op 11 oktober eindigen de gratis burgertests voor alle volwassenen die gevaccineerd kunnen worden met dezelfde rechtvaardiging onder de nieuwe federale testverordening. Voor de weinige mensen die om medische redenen niet gevaccineerd kunnen worden of voor wie er nog geen expliciet vaccinatieadvies bestaat, blijft er bij quarantaine een tegemoetkoming. Natuurlijk blijven mensen die ziek worden door Covid ook in de toekomst hun loon ontvangen.

(Video) The Study that Changed Health Care-Associated Infection Rates

Niet in de laatste plaats tegen de achtergrond van het besluit van vandaag roep ik iedereen die dat nog niet heeft gedaan op om zich zo snel mogelijk tegen Covid te laten vaccineren! Met een vaccinatie bescherm je niet alleen jezelf en je familie en vrienden tegen een gevaarlijke infectieziekte, je helpt ons ook allemaal samen de herfst en winter door zonder bang te hoeven zijn dat ons gezondheidssysteem overbelast raakt.”

Hier kun je het vindenGMK-resolutie van 22 september 2021.

Compensatie wegens sluiting kinderopvang of school

In geval vanofficieel bestelde kinderopvang of schoolsluitingen volgens de Wet Infectiebescherming, als toegang, ook vanwege isolatie, is verboden of schoolvakanties zijn bevolen of verlengd door de bevoegde autoriteit om redenen van infectiebescherming, de leerplicht is opgeheven of de toegang tot kinderopvang is beperkt of er een officiële aanbeveling om geen kinderopvang of scholen te bezoeken, bestaat er ook een risico op inkomensverlies voor degenen die de voogdij hebben over kinderen die zorg nodig hebben. Compensatiebetalingen door de staat zijn het geschikte en op rente gebaseerde middel om dit inkomensverlies te compenseren. Daarom is met de wet ter bescherming van de bevolking in een epidemische situatie van nationale omvang van 27 maart 2020 de relevante compensatieregeling van § 56 lid 1a IfSG gecreëerd en verder ontwikkeld.

Als wettelijke voogden van kinderen in dienst zijn,

  • die de leeftijd van twaalf jaar nog niet hebben bereikt of
  • zijn gehandicapt en hebben hulp nodig

Als de kinderen gedurende deze periode zelf voor de kinderen moeten zorgen omdat ze geen andere redelijke zorg kunnen krijgen en als gevolg daarvan inkomensderving lijden, krijgen ze een geldelijke vergoeding.

Er is geen vordering indien aToch gesloten i.v.m. reguliere school- of kinderdagverblijfvakantiesof bedrijfsvakanties van de faciliteit zouden plaatsvinden. In het geval dat het kind voltijds in het huishouden is opgenomen volgens artikel 33 van Boek Acht van het Sociaal Wetboek, hebben de pleegouders recht op een vergoeding in plaats van de personen die het gezag hebben.

Wordenfaciliteiten voor de zorg voor mensen met een handicap, met name werkplaatsen voor gehandicapten, zijn vanwege de Infectiebeschermingswet tijdelijk gesloten of de toegang is verboden en tewerkgestelde verzorgers van mensen met een handicap en hulpbehoevenden lijden inkomensverlies omdat ze hun beroepsactiviteit niet kunnen uitoefenen wegens gebrek aan andere zorgopties hebben zij ook recht op een vergoeding.

In principe heeft elke verzorger of verzorger recht op een vergoeding voor gederfde inkomsten gedurende maximaal tien weken, voor alleenstaande verzorgers of verzorgers maximaal twintig weken per jaar tijdens een epidemische situatie van nationale omvang bepaald door de Duitse Bondsdag (sinds maart 28, 2020). De vergoeding is gebaseerd op de gederfde winst. In dit geval bedraagt ​​de vergoeding vanaf het begin 67 procent van de gederfde inkomsten van de werknemer die het gezag heeft of de verzorger. Voor een volledige maand wordt een maximumbedrag van 2016 euro toegekend.

Bij werknemers moet de werkgever de vergoeding voor de gehele duur betalen aan het bevoegd gezag. De uitbetaalde bedragen worden op aanvraag van de bevoegde autoriteit (district, stadsdeel, regio Hannover) aan de werkgever terugbetaald.

Binnen de deelstaat Nedersaksen bepaalt de vestigingsplaats van de werknemer of zelfstandige wie verantwoordelijk is. Anders wordt de federale staat die verantwoordelijk is voor de beslissing bepaald volgens § 66 lid 1 IfSG op basis van de locatie van de gesloten school of zorginstelling van het kind of de persoon met een handicap.

Aanvragen voor schadevergoeding moeten binnen 2 jaar na het einde van de quarantaine of na het einde van de tijdelijke sluiting of het inreisverbod bij het bevoegd gezag worden ingediend.

Gebruik daarvoorsollicitatie- voor zover mogelijk - de federale gespecialiseerde procedure onder:
ifsg-online.de
»» Dit versnelt de verwerking van uw aanvraag!

Als het voor u niet mogelijk is om online een aanvraag in te dienen, neem dan contact op met uw verantwoordelijke gezondheidsautoriteit.

De gegevensbeschermingsverklaring van het district Uelzen voor de procedure volgens § 56 Infection Protection Act (IfSG) kan als pdf worden gedownload:

  • Gegevensbeschermingsverklaring voor de procedure volgens § 56 Infection Protection Act (IfSG)

Op de websitehttps://ifsg-online.de/index.htmlU vindt meer informatie en de mogelijkheid om een ​​online aanvraag te verwerken.

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Duncan Muller

Last Updated: 04/11/2023

Views: 5383

Rating: 4.9 / 5 (79 voted)

Reviews: 94% of readers found this page helpful

Author information

Name: Duncan Muller

Birthday: 1997-01-13

Address: Apt. 505 914 Phillip Crossroad, O'Konborough, NV 62411

Phone: +8555305800947

Job: Construction Agent

Hobby: Shopping, Table tennis, Snowboarding, Rafting, Motor sports, Homebrewing, Taxidermy

Introduction: My name is Duncan Muller, I am a enchanting, good, gentle, modern, tasty, nice, elegant person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.