TvöD toeslagen tabel? - Cruz del Tercer Milenio (2023)

TvöD toeslagen tabel? - Cruz del Tercer Milenio (1)
Toeslagen: Openbare dienst en ambtenaren - In de openbare dienst is deze vorm van aanvullende vergoeding op federaal en gemeentelijk niveau afgeleid van de TVÖD. Op een gelijkaardige manier bestaat er ook een regeling voor de CAO van de deelstaten (TV-L). Volgens §8 van de cao zijn de TVÖD-tijdtoeslagen als volgt:

 • Voor overwerk voor werknemers in EG 1 t/m 9: 30%
 • Voor overwerk voor medewerkers van EG 10 t/m 15: 15%
 • Voor nachtwerk (21.00 – 06.00 uur): 20%
 • Voor zaterdagwerk (13.00 uur tot 21.00 uur tenzij onderdeel van wisselende ploegen of ploegendienst): 20%
 • Voor zondagswerk (0 – 24u): 25%
 • Voor werk op 24 december en 31 december (6-24u): 35%
 • Voor vakantiewerk zonder vrije tijd: 135%
 • Voor feestdagwerk zonder compensatietijd: 35%.

Meld u gratis aan Papershift – uw salarisadministratie in de cloud

 • Berekening van lonen en salarissen
 • Salarisadministratie voor het MKB
 • Integratie en export door derden
 • Naleving van documentatievereisten

Test Papershift 14 dagen gratis en vrijblijvend Test nu 14 dagen gratis Meer informatie

Welke supplementen krijg ik?

Nachtwerk – Er zijn regels over nachtwerk in de Arbeidstijdenwet. Nachttijd in de zin van deze wet is de tijd van 23.00 uur tot 06.00 uur, in bakkerijen en banketbakkerijen de tijd van 22.00 uur tot 05.00 uur (§ 2 Arbeidstijdenwet). Volgens artikel 6 lid 5 van de Arbeidstijdenwet moet de werkgever de nachtarbeider een passend aantal betaalde vrije dagen toekennen voor de in de nacht gewerkte uren of een passende toeslag op het brutoloon waarop hij recht heeft.

Dit geldt alleen als er geen cao-compensatieregeling is. Voor zowel de nachttoeslag als de inhaalrust wordt in het algemeen een toeslag van 25% passend geacht. Dit betekent dat er alleen wettelijk recht is op toeslagen voor nachtarbeid. Voor deze toeslagen zijn er regelingen voor belastingvrijstelling in de wet op de inkomstenbelasting (toeslagen volgens § 3b EStG).

Gedetailleerde informatie over nachtwerk (met een voorbeeld van de hoogte van toeslagen voor nachtwerk en overwerk uit een cao) Volgens artikel 9 van de Arbeidstijdenwet mogen werknemers niet worden tewerkgesteld op zon- en feestdagen van middernacht tot middernacht.

 • Werknemers die op zondag in dienst zijn, moeten een vervangende vrije dag hebben, die binnen een periode van twee weken inclusief de dag van indiensttreding moet worden verleend.
 • Werknemers die in dienst zijn op een feestdag die op een werkdag valt, moeten een vervangende vrije dag krijgen, die wordt toegekend binnen een periode van acht weken inclusief de dag van indiensttreding.

Als de werknemer recht heeft op toeslagen voor werk op zon- en feestdagen, zijn er regelingen voor belastingvrijstelling (toeslagen volgens § 3b EStG). Het recht kan alleen voortvloeien uit een collectieve overeenkomst, een bedrijfsovereenkomst, een bedrijfspraktijk of een arbeidsovereenkomst.

een lijst bij te houden met de namen, dag, soort en duur van het dienstverband van de werknemers die op zon- en feestdagen in dienst zijn en van de hun ingevolge artikel 17, derde lid, ter vervanging van het dienstverband op deze dagen verleende vrije tijd; dit geldt niet voor farmaceutisch personeel in apotheken. De deelstaatregeringen kunnen bij wet een uniform formulier voorschrijven voor het register.

§ 22 lid 3 nr. 2 Wet winkelsluitingstijden: (3) De eigenaren van verkooppunten en de in § 20 genoemde handelaars zijn verplicht om de autoriteiten die verantwoordelijk zijn voor het toezicht op grond van lid 1 op verzoek te informeren,

het register ingevolge artikel 21 lid 1 nr. 2, de documenten waaruit de namen, soort en tijdvakken van dienstbetrekking van de werknemers alsmede de loon- en salarisbetalingen kunnen worden ingezien, en alle andere documenten die betrekking hebben op de informatie die ingevolge naar nummer 1, aangeboden of verzonden ter inspectie. De mappen en documenten moeten minimaal een jaar na de laatste invoer worden bewaard.

Zie ook: Histamine Foods Chart?

In de meeste cao's zijn er aanzienlijke verschillen tussen feestdag- en zondagstoeslagen. Er is een uitspraak van het Federale Arbeidshof over dit onderwerp. Paaszondag en Pinksterzondag Alleen de deelstaat Brandenburg heeft Paaszondag officieel tot een feestdag verklaard.

 1. Paaszondag is in de overige 15 deelstaten geen feestdag! Dit betekent dat er in deze landen geen recht is op een feestdagtoeslag als je op Paaszondag werkt.
 2. Hetzelfde geldt overigens ook voor Pinksterzondag (BAG, arrest van 17.03.2010, Az.5 AZR 317/09).
 3. Met aanspraak bedoelen we niet de wettelijke aanspraak, maar de aanspraak die voortvloeit uit een cao of een bedrijfsovereenkomst.

De juridische situatie is alleen anders als in een cao uitdrukkelijk is geregeld dat er ook toeslagen moeten worden betaald voor werkzaamheden op Pasen en Pinksteren. Het bovengenoemde arrest van de Federale Arbeidsrechtbank is niet relevant voor de loonbelastingbehandeling van vakantietoeslagen.

Volgens de richtlijnen voor de loonbelasting zijn Paaszondag en Pinksteren ook feestdagen (waarvoor belastingvrije toeslagen betaald kunnen worden). Dit geldt ongeacht de individuele vakantiewetten van de landen. Als de werkgever de toeslag voor arbeid op deze dagen betaalt, is deze belastingvrij.

Gedetailleerde informatie over zondagswerk (met een voorbeeld van de hoogte van de toeslag voor zondagswerk uit een cao)

Welk percentage in de late dienst?

Vrijstelling van belastingen en premies: niet voor ploegentoeslagen - Het onderscheid tussen toeslagen en toeslagen is vooral relevant bij belastingvrije en premievrije facturering. Toeslagen zijn over het algemeen volledig belastbaar en onderworpen aan premies.

Nachtarbeid van 20.00 uur tot 06.00 uur: 25 procent van het basisloon Nachtarbeid van 0.00 uur tot 04.00 uur als de dienst voor middernacht begint: 40 procent van het basisloon dienst begint op zondag voor middernacht): 50 procent van het basisloon voor werk op feestdagen van middernacht tot middernacht (of tot de volgende dag 04.00 uur als je op de feestdag voor middernacht begint): 125 procent van het basisloon voor werk op 24 december (vanaf 14.00 uur), 25 en 26 december en 1 mei: 150 procent van het basisloon Werken op 31 december (vanaf 14.00 uur): 125 procent van het basisloon

Let op: Het belastingvrije deel van de ploegentoeslag mag worden berekend op basis van een basisuurloon van maximaal 50 euro. Premievrij Premievrij geldt alleen voor ploegentoeslagen die zijn gebaseerd op een basisloon van maximaal 25 euro per uur.

Is ploegendienst inbegrepen in het pensioen?

Aandacht voor bijzondere arbeidsvoorwaarden (bijvoorbeeld ploegendienst) bij de pensioenleeftijd De pensioenleeftijd werd stapsgewijs verhoogd naar 67 jaar. Als u eerder met pensioen wilt of om gezondheidsredenen eerder pensioen moet opnemen, worden er inhoudingen berekend die blijven staan ​​tot het einde van uw leven.

 • Bij deze inhoudingen wordt er geen rekening mee gehouden waarom het pensioen eerder zou moeten of moeten ingaan.
 • Veel beroepen vereisen ploegendienst, wat de gezondheid in de loop der jaren kan schaden.
 • Hier wordt nu geen rekening mee gehouden in het pensioen.
 • Hier zou meer gerechtigheid moeten zijn.
 • Na een lang werkzaam leven moet er een adequaat pensioen zijn.

Er moet rekening worden gehouden met speciale werkomstandigheden en de moeilijkheid van het werk. Wie eerder met pensioen wil of om gewichtige redenen (bijvoorbeeld gezondheid) moet, moet momenteel inhoudingen accepteren. Die blijven staan ​​tot het einde van uw pensioen/levenseinde! Hier, moeilijke werkomstandigheden en evt

 • Ziekten of handicaps die hieruit voortvloeien worden niet in aanmerking genomen! Een werknemer met een normale dienst, bijvoorbeeld op kantoor, moet werken zoals bijvoorbeeld een werknemer.
 • Een machinist in de onregelmatige FLEXIBELE wisseldienst (7 dagen per week. Start dienst 24 uur per dag, ook op feestdagen) tot 67 jaar.
 • Mits de machinist maar zo lang fit blijft, wat vaak niet het geval is.
Zie ook: diastolische waardentabel?

Zo gaat bijvoorbeeld de ongeschikte machinist eerder met pensioen met bijbehorende inhoudingen. Dit is niet eerlijk en moet veranderd worden. Dit zou niet alleen voor machinisten of het gehele treinpersoneel moeten veranderen, maar voor alle beroepen met ploegendienst en de daarbij behorende flexibiliteit en beperking van het privéleven! De GDL heeft hier het volgende standpunt over: “In verband met de invoering van het pensioen op 67 als gevolg van de demografische ontwikkeling moet rekening worden gehouden met de gevolgen daarvan en de effecten op de arbeidsmarkt.

 1. Om mensen tot hun 67e daadwerkelijk de kans te geven om te werken, moeten preventieve maatregelen en verbeteringen op het gebied van gezondheid en veiligheid op het werk aanzienlijk worden geïntensiveerd.
 2. Bovendien moeten speciale regelingen worden getroffen voor bijzonder gestreste groepen mensen, bijvoorbeeld voor chauffeurs in ploegendienst en wisseldienst.

Daarom zet de GDL in op variabele leeftijdsgrenzen bij ploegendienst en wisseldienst. Zo moeten werknemers in ploegendienst en wisselende dienst een maand eerder zonder inhouding kunnen stoppen voor een jaar werken op dit gebied.” lees hier: Dit standpunt is correct en zou op korte termijn door de federale overheid moeten worden uitgevoerd.

Wie krijgt ploegentoeslag?

Ook maakt de TVöD onderscheid tussen vaste en niet-vaste ploegendienst in § 8 lid 6 met betrekking tot ploegentoeslagen.

Werknemers die voortdurend ploegendiensten verrichten, ontvangen een ploegentoeslag van € 40,- per maand. Werknemers die niet continu in ploegendienst werken ontvangen een ploegentoeslag van € 0,24 per uur.

Wat is de toeslag voor zondagswerk?

Zondagtoeslag: Geeft de wet toeslagen op zondag? In de arbeidsovereenkomst kan een zondagtoeslag worden afgesproken. Salaris of loon kan worden beïnvloed door verschillende regelingen. In het klassieke geval ontvangen werknemers aan het einde van de maand een afgesproken vast bedrag, maar het is niet ongebruikelijk dat er ook bijzondere betalingen worden gedaan.

Dit is bijvoorbeeld het geval bij nachtwerk in veel beroepen. Vooral met betrekking tot werken op zon- en feestdagen rijzen er vaak vragen. Deze gids gaat over werken op de zevende dag van de week en recht op een zondagstoeslag. Hier leest u wanneer er een toeslag voor zondagswerk betaald moet worden en welke rol de wetgever daarbij speelt.

Last but not least bieden wij u algemene arbeidsrechtelijke informatie over zondagswerk. Is de zondagsbonus wettelijk verplicht? Er is geen wettelijk recht op een zondagstoeslag. Idem voor, wie heeft er recht op zondagtoeslag? Als de uitbetaling van een zondagstoeslag in uw, voor u geldende of voor u geldende zondagstoeslag staat, moet de werkgever deze ook aan u uitbetalen. Er is geen wettelijk recht op een zondagstoeslag. Wettelijke eisen met betrekking tot het werken op zondag zijn te vinden in de zogenaamde Arbeidstijdenwet (ArbZG), beginnend met artikel 9 “Zon- en feestdagenrust”. Hierdoor is het in principe verboden om op feestdagen en op zondag te werken.

 1. Uiteraard is dit arbeidsverbod in strijd met de tijdseisen die in bepaalde branches gelden.
 2. De wetgever heeft dit ook erkend en heeft daarom uitzonderingen vastgelegd in §10 ArbZG.
 3. Onder de daar gespecificeerde voorwaarden, b.v.
 4. Paramedici, verplegers, uitzendkrachten en boeren werken ook op zondag.

Nog steeds geldt dat, ook in uitzonderlijke gebieden, minimaal 15 zondagen per jaar vrij moeten zijn. Tegelijkertijd zijn werkgevers verplicht om hun werknemers compensatiedagen voor zondagswerk te bieden. Dit betekent dat er tijdig een vervangende vrije dag beschikbaar moet zijn.

Last but not least moeten ondernemers ervoor zorgen dat de geldende rusttijden volgens artikel 5 ArbZG ook bij het werken op zondag worden nageleefd - tenminste als er geen technische of organisatorische redenen zijn die zich daartegen verzetten. Een bijzondere zondagstoeslag is wettelijk vastgelegd, maar niet in de Arbeidstijdenwet.

Zie ook: Wanneer kan ik met tafel stoppen?

Maar betekent dat dat er geen recht is op een toeslag voor zondagswerk? De wetgever zorgt er namelijk niet voor dat er in het algemeen een toeslag betaald moet worden bij werken op zondag. Wettelijke toeslagen gelden alleen voor nachtwerk,

Via bedingen in de arbeidsovereenkomst of cao kan een zondagtoeslag aan werknemers worden toegekend. In dit geval bestaat er recht op de bijzondere vergoeding.Als de werkgever voor langere tijd vrijwillig besluit om zondagstoeslagen te betalen, kan dit leiden tot een bedrijfspraktijk. Ook dan is er recht op de toeslag en kunnen werknemers onder meer via een bedrijfsovereenkomst een toeslag voor de zondagen worden toegezegd.

Genoemde situaties zijn meestal de enige waarin werknemers recht hebben op een zondagstoeslag. Dit wordt ook bevestigd door een uitspraak van het Federale Arbeidshof uit januari 2006 (referentienummer: 5 AZR 97/05). Zondagswerk is tot een bepaalde grens belastingvrij. De rechters oordeelden destijds dat er geen andere wettelijke garantie was voor de uitbetaling van de bonus. Bovendien is een zondagtoeslag vaak belastingvrij. Het meerloon wordt dus belastingvrij betaald.

 • Deze situatie bestaat echter alleen zolang het basisloon niet met meer dan 50 procent wordt overschreden.
 • Tot deze grens blijft de belastingvrijstelling bestaan.
 • Bedragen daarboven zijn dus niet premievrij.
 • Net als de zondagstoeslag is de vakantietoeslag alleen toegestaan ​​als een bedrijfspraktijk of bepaalde documenten dit specificeren.

Dit leidt tot een bijzonderheid op Pinksterzondag en Paaszondag. Dit laatste is slechts een officiële feestdag in de deelstaat Brandenburg. Wie bijvoorbeeld op Pasen in Hessen werkt, kan geen feestdagtoeslag verwachten voor Paaszondag, ook al bepaalt de cao dit in het algemeen.

 1. Hetzelfde geldt voor Pinksterzondag.
 2. Maar ook hier kunnen expliciete clausules in het contract of de bedrijfsovereenkomst een bijzondere vergoeding voor deze bijzondere vakanties garanderen.
 3. Als een dergelijke invoer bestaat, kunnen werknemers er ook naar verwijzen.
 4. Denk je recht te hebben op een zondagstoeslag, maar weigert je baas je de toeslag te geven? Dan is het zinvol om er een aan te spreken.

Hij kan individuele situaties en bestaande contracten tot in detail analyseren en u juridisch advies geven. Ook als het gaat om een ​​zitting voor de arbeidsrechtbank is de hulp van een ervaren advocaat zeer waardevol. ( 122 beoordelingen, gemiddeld: 4.07 uit 5) Toeslag zondag: Regelt de wet toeslagen op zondag? 4,07 5 122 Laden.

Wat is een vrijwillige toeslag?

Functionele toeslagen voor hiërarchische inrichting – U betaalt een functionele toeslag aan uw medewerkers die een leidinggevende functie hebben of een bepaalde kwalificatie moeten hebben om de functie te kunnen uitoefenen. Zo creëer je een hiërarchie in de salarissen, die anders volgens het tarief gelijk behandeld zouden moeten worden.

De functietoeslag is een vrijwillige uitkering die normaal gesproken regelmatig wordt gedaan naast het basissalaris. Het is dus één van de belastbare vergoedingen en wordt dus niet volledig uitgekeerd aan de werknemer. Zodra de betreffende functie niet meer door de werknemer wordt vervuld, bijvoorbeeld omdat de leidinggevende functie niet meer van toepassing is of de kwalificatie die de werknemer heeft niet meer vereist is voor de functie, kunt u de toeslag stopzetten.

Het is echter niet altijd gemakkelijk om je terug te trekken uit een leidinggevende positie. Hierbij moet je vooraf verifieerbare redenen afwegen en eventuele bezwaren van de ondernemingsraad aanhoren voordat een degradatie mogelijk wordt.

FAQs

What does Cruz del Tercer Milenio represent? ›

October's photo shows the Cruz del Tercer Milenio, or Cross of the Third Millennium, in Coquimbo, Chile, a monument erected to commemorate the Catholic Church's Great Jubilee, in 2000, in recognition of the beginning of the third millennium following the birth of Christ.

How tall is the Cruz del Tercer Milenio? ›

Cruz del Tercer Milenio (Spanish for "Third Millennium Cross") is an 83 meter tall, 40 meter wide, concrete cross located at the top of El Vigía hill in Coquimbo, Chile. Construction began in 1999 and it was completed in 2001. It sits 197 meters above sea level.

How tall is Cruz from the Indianapolis Indians? ›

Cruz is unusually tall for a shortstop. He is listed as 6 feet 7 inches (2.01 m) and 215 pounds (98 kg).

How tall is Uppababy Cruz? ›

Unfolded dimensions: 37.5 x 22.8 x 40 inches (0.95 x 0.57 x 1.02 m). Folded dimensions, with seat attached: 16.5 x 22.8 x 33 inches (0.41 x 0.57 x 0.83 m).

How tall is Neil Cruz? ›

Why is UPPAbaby so popular? ›

As a premium brand, UPPAbaby products have many features and capabilities not seen on lower-priced options, and are made with superior materials designed to last for many years. Additionally, the beautiful design and contemporary details have led UPPAbaby to become a fashion statement for the trend-conscious parent.

What is the weight limit for the Cruz? ›

The CRUZ is suitable from 3 months to 50 lbs. It can be used from birth only with the Infant SnugSeat or Bassinet accessory.

Does UPPAbaby Cruz lie flat? ›

There's a telescoping handle that you can adjust up or down to accommodate whoever is pushing the stroller, and the seat reclines in five different positions: completely upright, fully reclined and three options in between.

What length bat does Oneil Cruz use? ›

His weapon of choice is a 34″/31oz Victus V271 maple bat. This stick has a slightly flared knob, a thin handle, and a medium barrel.

How tall is the SS for Pirates? ›

Pirates Roster & Staff
ShortstopB/THt
Rodolfo Castro 14 B/T: S/R Ht: 6' 0" Wt: 205 DOB: 05/21/1999S/R6' 0"
Oneil Cruz 15 IL-60 B/T: L/R Ht: 6' 7" Wt: 220 DOB: 10/04/1998L/R6' 7"
Chris Owings 38 B/T: R/R Ht: 5' 10" Wt: 185 DOB: 08/12/1991R/R5' 10"

Where did Oneil Cruz go to college? ›

INJURIES
INFO
Date of Birth10/4/1998
Height, Weight6'7", 220 lbs
FromNizao, DOM
College--
4 more rows

How tall is Antonio Cruz? ›

Antonio Cruz (cyclist)
Personal information
Full nameAntonio Cruz
BornOctober 31, 1971 Long Beach, California, United States of America
Height5 ft 6 in (1.68 m)
Team information
11 more rows

How tall is Julio Cruz? ›

Julio Cruz (Argentine footballer)
Personal information
Full nameJulio Ricardo Cruz
Date of birth10 October 1974
Place of birthSantiago del Estero, Argentina
Height1.88 m (6 ft 2 in)
16 more rows

How old is O Neil Cruz? ›

What is Aaron Judge height? ›

In 2022, he set the AL record for most home runs in a season with 62, breaking the 61-year-old record held by Roger Maris, and winning the AL Most Valuable Player Award. Judge stands 6 feet 7 inches (2.01 m) tall and weighs 282 pounds (128 kg), making him one of the largest and tallest players in MLB.

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Golda Nolan II

Last Updated: 15/11/2023

Views: 5381

Rating: 4.8 / 5 (78 voted)

Reviews: 93% of readers found this page helpful

Author information

Name: Golda Nolan II

Birthday: 1998-05-14

Address: Suite 369 9754 Roberts Pines, West Benitaburgh, NM 69180-7958

Phone: +522993866487

Job: Sales Executive

Hobby: Worldbuilding, Shopping, Quilting, Cooking, Homebrewing, Leather crafting, Pet

Introduction: My name is Golda Nolan II, I am a thoughtful, clever, cute, jolly, brave, powerful, splendid person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.